Regulamin szkolenia

Dopak Sp. z o.o. » Regulamin szkolenia

REGULAMIN SZKOLENIA

§ 1
ORGANIZATOR

1. Organizatorem szkolenia jest „DOPAK” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Sokalskiej 2, 54-614 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000153515, NIP: 8961016874, REGON: 930934100, o kapitale zakładowym 69.500,00 zł.
2. Szkolenia odbywają się w Centrum Badawczo Rozwojowym „DOPAK” Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 5a, 52-407 Wrocław.

§ 2
SZKOLENIA

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zgłoszenia przez Zainteresowanych i uczestniczenia w szkoleniach odbywających się w Centrum Badawczo-Rozwojowym „DOPAK” Sp. z o.o.
2. Udział w szkoleniu wymaga akceptacji Regulaminu szkolenia oraz przestrzegania przepisów Regulaminu szkolenia.
3. Zgłoszenie przez Zainteresowanego chęci uczestniczenia w szkoleniu organizowanym przez „DOPAK” Sp. z o.o. wiąże się z akceptacją przez Zainteresowanego postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

1. Informacje o szkoleniach organizowanych przez „DOPAK” Sp. z o.o. przekazywane będą:
    1) na stronie internetowej https://dopak.pl/szkolenia/, oraz
    2) poprzez działania promocyjno-sprzedażowego (w szczególności: mailingi, ulotki, etc.).

2. Warunkami udziału w szkoleniach organizowanym przez „DOPAK” Sp. z o.o. są:
    1) dostępność wolnych miejsc w danym szkoleniu,
    2) wypełnienie przez Zainteresowanego „Karty zgłoszenia” dostępnej na stronie internetowej https://dopak.pl/szkolenia/, oraz

    3) dokonanie przez Zainteresowanego:

         a) zgłoszenia za pośrednictwem adresu e-mailowego: szkolenia@dopak.pl, lub
         b) zgłoszenia telefonicznego pod numerem telefonu: +48 71 358 40 26.
3. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Organizator szkolenia prześle Zainteresowanemu, najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą szkolenia, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane Zainteresowanemu przez Organizatora szkolenia na podany przez Zainteresowanego podczas zgłoszenia adres e-mailowy.
5. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia Zainteresowanego, w przypadku:
     1) gdy lista uczestników danego szkolenia w wyznaczonym terminie zostanie uprzednio zamknięta, albo
     2) niezgłoszenia się do szkolenia minimalnej liczby zainteresowanych, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia.

§ 4
CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Informacja o szkoleniu organizowanym przez „DOPAK” Sp. z o.o. będzie zawierała cenę danego szkolenia.
2. Cena szkolenia, o której mowa w §4 ust. 1 Regulaminu obejmuje:
    1) udział Uczestnika w szkoleniu,
    2) wynagrodzenie prowadzących,
    3) dostęp Uczestnika szkolenia do materiałów dydaktycznych w formie papierowej,
    4) przerwy kawowe oraz posiłek,
    5) przygotowanie maszyn do zajęć praktycznych,
    6) wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia,
    7) konsultacje poszkoleniowe w terminie 1 miesiąca od ukończenia szkolenia
3. Cena szkolenia, o której mowa w §4 ust. 1 Regulaminu będzie podawana w polskich złotych.
4. Cena szkolenia, o której mowa w §4 ust. 1 Regulaminu nie obejmuje:
     1) dojazdu Uczestnika na szkolenie,
     2) kosztów zakwaterowania Uczestnika szkolenia.

5. Zainteresowany wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora szkolenia faktur na podany przez Zainteresowanego podczas zgłoszenia adres e-mailowy.
6. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, Organizator szkolenia prześle Zainteresowanemu, na podany przez Zainteresowanego podczas zgłoszenia adres e-mailowy, fakturę VAT na kwotę odpowiadającą cenie danego szkolenia.
7. Termin zapłaty faktury wynosi 7 (siedem) dni kalendarzowych, licząc od dnia przesłania faktury Zainteresowanemu.
8. Zapłata przez Zainteresowanego wystawionej przez Organizatora szkolenia faktury VAT nastąpi przelewem, na rachunek bankowy „DOPAK” Sp. z o.o. Santander Bank Polska SA57 1090 2473 0000 0006 2402 0902, który został ujawniony na białej liście VAT. W tytule przelewu Zainteresowany jest zobowiązany wpisać:
   1) imię i nazwisko Uczestnika szkolenia, oraz
   2) numer faktury.

§ 5
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

1. Zainteresowany może zrezygnować z udziału w szkoleniu organizowanym przez „DOPAK” Sp. z o.o., z uwzględnieniem postanowień §5 ust. 2 – §5 ust. 7 Umowy.
2. Zainteresowany powinien zgłosić rezygnację z udziału w szkoleniu organizowanym przez „DOPAK” Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: szkolenia@dopak.pl.
3. W przypadku otrzymania przez Organizatora szkolenia oświadczenia Zainteresowanego o rezygnacji ze szkolenia nie później niż na 15 (piętnaście) dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zainteresowanemu przysługuje zwrot wpłaconej przez Zainteresowanego ceny, o której mowa w §4 Umowy, w pełnej wysokości.
4. W przypadku otrzymania przez Organizatora szkolenia oświadczenia Zainteresowanego o rezygnacji ze szkolenia później niż na 15 (piętnaście) dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia i nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zainteresowanemu przysługuje zwrot wpłaconej przez Zainteresowanego ceny, o której mowa w §4 Umowy, w wysokości 50% zapłaconej ceny. Pozostałe 50% ceny należne będzie Organizatorowi szkolenia tytułem organizacji szkolenia i nie będzie podlegało zwrotowi na rzecz Zainteresowanego.

5. W przypadku otrzymania przez Organizatora szkolenia oświadczenia Zainteresowanego o rezygnacji ze szkolenia później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zainteresowanemu nie przysługuje zwrot wpłaconej przez Zainteresowanego ceny, o której mowa w §4 Umowy. W takim przypadku 100% ceny należne będzie Organizatorowi szkolenia tytułem organizacji szkolenia i nie będzie podlegało zwrotowi na
rzecz Zainteresowanego.
6. W przypadkach, o których mowa w §5 ust. 3 i w §5 ust. 4 Regulaminu, zwrot ceny nastąpi na rachunek bankowy Zainteresowanego, z którego dokonany został przez Zainteresowanego przelew, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania przez Organizatora szkolenia oświadczenia Zainteresowanego o rezygnacji ze szkolenia.
7. W przypadku, gdy podmiot trzeci zgłasza Zainteresowanego do udziału w organizowanym przez „DOPAK” Sp. z o.o. szkoleniu, a Zainteresowany nie będzie mógł uczestniczyć w danym szkoleniu, podmiot trzeci jest uprawniony do zastąpienia Zainteresowanego innym Zainteresowanym. W takim przypadku §5 ust. 3, §5 ust. 4 i §5 ust. 5 Regulaminu nie mają zastosowania. O powyższej zmianie osoby Zainteresowanej, podmiot trzeci jest zobowiązany powiadomić Organizatora szkolenia w formie elektronicznej na adres e-mailowy Organizatora szkolenia: szkolenia@dopak.pl.
8. Zapłata ceny za udział w szkoleniu następuje na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora w terminie nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Brak zapłaty za fakturę oznacza, że uczestnik szkolenia nie może wziąć w nim udziału.

§ 6
ZMIANY PROGRAMU SZKOLENIA

1. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania.
2. W przypadku zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania Organizator szkolenia powiadomi o tym Zainteresowanego telefonicznie lub na podany przez Zainteresowanego podczas zgłoszenia adres e-mailowy.
3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator szkolenia – zgodnie z informacją uzyskaną od Zainteresowanego:
     1) zwróci Zainteresowanemu wpłaconą przez niego cenę, o której mowa w §4 Umowy, w pełnej wysokości, na rachunek bankowy Zainteresowanego, z którego dokonany został przez Zainteresowanego przelew, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, licząc od dnia poinformowania Zainteresowanego przez Organizatora szkolenia o rezygnacji ze szkolenia, albo
    2) zaproponuje udział w szkoleniu o identycznej lub podobnej tematyce, w innym
terminie.
4. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany ceny szkolenia lub modyfikacji programu szkolenia. W tym przypadku, Organizator szkolenia poinformuje Zainteresowanego telefonicznie lub na podany przez Zainteresowanego podczas zgłoszenia adres e-mailowy, o nowej cenie szkolenia lub o nowym programie szkolenia, co najmniej na 14 (czternaście) dni roboczych przed terminem szkolenia. Zainteresowany może nie wyrazić zgody na nową cenę szkolenia lub na nowy program szkolenia, i zgłosić rezygnację z szkolenia. W takim przypadku lub na podany przez Zainteresowanego podczas zgłoszenia
adres e-mailowy W takim wypadku Zainteresowanemu przysługuje zwrot wpłaconej przez Zainteresowanego ceny, o której mowa w §4 Umowy, w pełnej wysokości. Zwrot ceny nastąpi na rachunek bankowy Zainteresowanego, z którego dokonany został przez Zainteresowanego przelew, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania przez Organizatora szkolenia oświadczenia Zainteresowanego o rezygnacji ze szkolenia.
5. W sytuacjach nadzwyczajnych (w szczególności w przypadku niezdolności do pracy osoby prowadzącej szkolenie, czy wypadku komunikacyjnego) Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo dokonania zmiany osoby prowadzącej szkolenie, o czym poinformuje Uczestnika szkolenia przed rozpoczęciem szkolenia. Nie wpływa to jednak to sposób i formę przeprowadzenia szkolenia.

§ 7
REKLAMACJE

1. Uczestnik szkolenia jest uprawniony do zgłoszenia Organizatorowi szkolenia reklamacji co do sposobu i formy przeprowadzenia szkolenia, na zasadach określonych w §7 ust. 2 – §7 ust. 5 Regulaminu.
2. Uczestnik szkolenia może zgłosić Organizatorowi szkolenia reklamację co do sposobu i formy przeprowadzenia szkolenia składając oświadczenie o reklamacji:
    1) w formie e-mailowej, na adres: szkolenia@dopak.pl, na adres e-mailowy – w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych, licząc od dnia zakończenia szkolenia,

2) w formie pisemnej, na adres: „DOPAK” Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 5a, 52-407 Wrocław – w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych, licząc od dnia zakończenia szkolenia. Zgłoszenie przez Uczestnika szkolenia reklamacji po upływie terminów przewidzianych w zdaniu poprzednim skutkuje tym, że taka reklamacja nie będzie rozpatrywana przez Organizatora szkolenia.
3. Składając reklamację, Uczestnik szkolenia zobowiązany jest przesłać Organizatorowi szkolenia pismo reklamacyjne, zawierające w szczególności:
     1) Dane Uczestnika szkolenia (imię i nazwisko, adres, oraz e-mail),
     2) roszczenie reklamacyjne,
    3) przyczyny zgłoszenia reklamacji.
4. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika szkolenia reklamacji w terminie określonym w §7 ust. 2 Regulaminu, Organizator szkolenia zobowiązuje się do rozpoznania, rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną przez Uczestnika szkolenia reklamację w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania reklamacji Uczestnika szkolenia.
5. W przypadku uznania reklamacji przez Organizatora szkolenia, Organizator szkolenia zobowiązuje się ustalić w porozumieniu z Uczestnikiem szkolenia odpowiednią formę rekompensaty.

§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator szkolenia jest administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez zainteresowanych.
2. Organizator szkolenia udostępnił w Polityce Prywatności na stronie internetowej
https://dopak.pl/polityka-prywatnosci/ zasady przetwarzania danych osobowych
zainteresowanych i uczestników szkolenia.

§ 9
PRAWA AUTORSKIE

1. Oferta szkoleniowa „DOPAK” Sp. z o.o. objęta niniejszym Regulaminem chroniona jest prawami autorskimi.

2. Kopiowanie materiałów szkoleniowych lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim wymaga zgody Organizatora, pod rygorem odpowiedzialności prawnej.

§ 10
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Organizator szkolenia oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny.
2. Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z winy Uczestników szkolenia lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez te osoby, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia.

§ 11
OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2022r.
2. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.
3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia i będą podane na stronie internetowej https://dopak.pl/szkolenia/.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu szkolenia zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.