Dopak Sp. z o.o. » Regulamin newslettera firmy Dopak

Regulamin newslettera firmy Dopak

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Newsletter
§ 3 Reklamacje
§ 4 Dane osobowe
§ 5 Postanowienia końcowe

§ 1. DEFINICJE

 1. Konsument– konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Newsletter– nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące oferty firmy Dopak Sp. z o.o., w tym informacje tekstowe i wideo o charakterze poradnikowym, promocje oraz nowości produktowe, jak też asortymentu sklepu internetowego Dopak Sp. z o.o.
 3. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, posiadająca dla niego zawodowy charakter.
 5. Sklep– sklep internetowy Sklep internetowy Dopak Sp. z o.o. prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://sklep243061.shoparena.pl
 6. Usługobiorca– każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
 7. Usługobiorca  – Konsument, Przedsiębiorca uprzywilejowany lub Przedsiębiorca.
 8. Usługodawca– „DOPAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Sokalska 2, 54-614 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000153515, NIP 8961016874, nr REGON 93093410000000, kapitał zakładowy 69500,00 zł.

§ 2. Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem §2 ust. 5 Regulaminu.
 5. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.
 6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 7. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w 2 ust. 6 Regulaminu lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: dopak@dopak.pl.
 8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3. Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: dopak@dopak.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę Usługobiorca może skorzystać:
  • z mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  • w przypadku Usługobiorcy będącego Konsumentem – z pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  • w przypadku Usługobiorcy będącego Konsumentem – z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  • z internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Administrator przetwarza dane:
  • imię i nazwisko;
  • podany adres e-mail;
  • nazwę firmy;
  • datę przystąpienia do subskrypcji;
  • informacje o wysyłce newsletterów.
 3. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy, o których mowa w §2 ust. 4 Regulaminu jest wysyłka Newslettera. Dane Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z  6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi Newslettera.
 4. Administrator udostępnia dane osobowe Kupującego w następujących przypadkach:
  • gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do Krajowej Administracji Skarbowej, komornikom sądowym, innym organom państwowym; operatorom pocztowym, firmom kurierskim.
  • ponadto dane osobowe Kupującego mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np.:

– usług teleinformatycznych takich, jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych;

– usług księgowych;

– obsługi poczty tradycyjnej, recepcji;

– usług prawnych i doradczych.

 1. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
 2. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  • usługobiorca wypisze się z Newslettera;
  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
  • zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 2. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: dopak@dopak.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 6. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.
 7. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą, sądem powszechnym właściwym miejscowo do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Usługodawcy.