Dopak Sp. z o.o. » Polityka prywatności szkoleń

Polityka prywatności szkoleń

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Organizator szkolenia „DOPAK” Sp. z o.o.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych można kontaktować się z Organizatorem szkolenia „DOPAK” Sp. z o.o. na adres e-mail: szkolenia@dopak.pl
3. Pani/a dane będą przetwarzane w celu udziału w szkoleniu w związku z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w celu wystawienia faktury na podstawie przepisów ordynacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), otrzymywania informacji marketingowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Administrator będzie także przetwarzał dane w związku z dochodzeniem roszczeń, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane zostaną udostępnione bankowi w związku z rozliczeniem oraz podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej.

6. Pani/a dane osobowe związane z udziałem w szkoleniu będą przechowywane do 3 lat po jego zakończeniu, dane związane z wystawieniem faktury będą przechowywane przez 5 lat kalendarzowych licząc od kolejnego roku, po którym nastąpił obowiązek podatkowy. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania lub ustania celu.
7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).